Hennummusikken

Vedtekter

Vedtekter for Hennummusikken

• §1 ORGANISASJON
• §2 FORMÅL
• §3 MEDLEMSKAP
• §4 ÅRSMØTE

• §5 STYRE

• §6 MEDLEMSMØTER
• §7 KOMITEER
• §8 UENIGHETER/TVISTER
• §9 OPPLØSNING
• §10 VEDTEKTSENDRINGER

§1 ORGANISASJON
Hennummusikken ble stiftet 25. oktober 1897 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Buskerud
Organisering av musikkorpset:
• Musikanter fra skolekorps kan bli aspiranter fra 1. august det året de fyller 15 år.
• Medlemsforpliktelser i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til skolekorpset.
• Medlemmer kan tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.
• Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret i Norges Musikkorps Forbund


§2 FORMÅL
Hennummusikken skal skape og spre musikkglede i nærmiljøet, samt med enkle midler utvikle et musikalsk fellesskap for sine medlemmer ved å
• ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i korpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering
• motivere skolekorpsmusikanter i kretsene Nordal, Hallingstad og Hennummarka til å begynne i Hennummusikken når de nærmer seg aldersgrensen i skolemusikken.
• motivere gamle korpsmusikanter til å begynne spilling igjen og legge forholdene til rette for at de kan delta og utvikle seg fra sitt aktuelle nivå.
• prioritere å skaffe tilveie instrumenter for nye medlemmer som ønsker å fortsette å spille etter at de avslutter tida i skolekorpset
• ivareta og utvikle organisasjonsarbeidet i musikkorpset som sosial aktivitet for medlemmene
• fremme forståelse for musikkorpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning 
ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv
• være en positiv sosial og musikals kraft i nærmiljøet og prioritere opptredener for tilhørere som ikke har anledning til å oppsøke konsertarenaer


§3 MEDLEMSKAP
3.1 Opptak av medlemmer
a. Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av musikkorpsets styre.
b. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.
c. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.


3.2 Forutsetninger for medlemskap
a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende Innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema / medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.


c. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær bør dirigent/leder varsles i god tid.
d. Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar.
e. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.


3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
a. Musikkorpsåret følger kalenderåret.
b. Medlemmene er forpliktet til å betale halvårskontingenten innen 1. april og 1. oktober hvert år og andre medlemsforpliktelser til fastsatte tider.
c. Musikkorpset skal betale kontingent til NMF innen fastsatte frister. Kontingenten regnes etter musikkorpsets registrerte medlemstall per 31.desember.


3.4 Utmeldinger
a. Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til musikkorpsets ledelse. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset.
b. Alle effekter som tilhører Hennummusikken må leveres tilbake ved utmelding.
c. Styret kan innvilge medlemmer permisjon etter skriftlig søknad for en tidsbegrenset periode. Medlemmet betaler ikke ordinær kontingent under permisjon, men forplikter seg til å betale et gebyr som skal dekke Hennummusikkens utgifter overfor NMF ved medlemskap.


3.5 Suspensjon og eksklusjon
a. Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet og omdømme, kan styret iverksette disiplinære tiltak overfor. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
b. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.


§4 ÅRSMØTET
4.1 Status
Årsmøtet er Hennummusikkens høyeste myndighet.


4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet
a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.
b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
c. Innkallingen sendes ut minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
d. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet bør sendes medlemmene før årsmøtet.
e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.


4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret.
b. Følgende har tale- forslags og stemmerett:
Medlemmer 

Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap

.
    c.  Følgende har talerett:
Representanter fra NMF 
Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske

.
    d.  Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.


4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker :
    a.  Konstituering

1. Åpning
2. Navneopprop

3. Godkjenning av innkalling

4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten

5. Valg av møteledelse

6. Valg av møtesekretærer/referenter

7. Valg av protokollunderskrivere
    b.  Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap. 

    c.  Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer. 

    d.  Plan og budsjett, herunder medlemskontingent.
    e.  Valg: 

1. Leder for ett år.

2. 3 styremedlemmer på valg for to år og 2 varamedlemmer for ett år.

3. Revisor for ett år.4. 2 medlemmer i valgkomiteen. 

De som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

§ 5. STYRET
5.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av leder og 6 styremedlemmer.
I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre - og varamedlemmer.


5.2 Fullmakter
a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. 

Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret kan revidere og utforme nødvendige regler og instrukser for å presisere 
og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
d. Styrets leder alene, eller to av styrets øvrige medlemmer sammen, kan gjøre avtaler på vegne av korpset. Styret kan gjøre vedtak om at en av styremedlemmene eller andre personer kan gjøre avtaler på vegne av korpset i spesielle saker.


5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger
a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
c. Styrevedtak skal protokollføres, og styret ser til at medlemmene informeres om de vedtak som er gjort.


5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.


5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser og avskjedigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.


5.6 Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§6. MEDLEMSMØTER
Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for musikkorpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller musikkorpsets medlemmer føler behov for det.

§7. KOMITEER
7.1 Revisjon
Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.


7.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4 e.

§8. UENIGHETER/TVISTER
Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§9. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.
b. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets omøpsmidler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Buskerud, kulturstyret, musikkskolen i kommunen eller lokal velforening. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps. 


c. Ved gyldig vedtak om oppløsning skal musikkorpsets instrumenter og materiell innhentes og plasseres på en sentral og trygg lagringsplass. Det må føres protokoll over eiendelene. På siste ordinære årsmøte skal det velges en arbeidsgruppe som skal arbeide for en senere reorganisering av musikkorpset. Samtidig kan det siste ordinære årsmøtet bestemme at midler og eiendom skal overføres til lokale musikalske formål dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen ti år.
d. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via NMF Buskerud senest 15. november , for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§10 VEDTEKTSENDRINGER
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 18. mars 2002, og tidligere vedtekter opphører fra samme dato.
• Årsmøtet 20. januar 2003 foretok en endring.
• Årsmøtet 16. februar 2004 foretok en endring.
• Årsmøtet 6. februar 2012 foretok fire tilføyelser etter henstilling fra NMF